หลักเกณฑ์การฝากเงินออมทรัพย์

- สมาชิกเปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 100 บาท
- สมาชิกฝากเงินได้ทุกวันทำการ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท หรือ ไม่จำกัดวงเงิน

ดอกเบี้ย

- ดอกเบี้ย 3 % ต่อปี (คำนวณดอกเบี้ยเป็นวัน)
- การคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชี ปีละ  2  ครั้ง  ทุก  31  มี.ค.  และ  30  ก.ย.

การถอน 

- สมาชิกสามารถถอนเงินได้ทุกวัน วันละ 1 ครั้ง
- เมื่อถอนแล้วต้องมียอดคงเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า 100 บาท
- ถอนเงิน 100,000 บาทขึ้นไป แนบสำเนาบัตรประจำตัวด้วย

 

หมายเหตุ ถ้าโอนเงินหรือสั่งจ่ายเช็ค ในนาม "สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด"
                หมายเลขบัญชี ธ.ทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพไทย เลขที่บัญชี 157-2-01075-7
                โทรแจ้ง มาที่หมายเลข 02-575-4496 เบอร์ทหาร 572-2865 มือถือ 086-3785798

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีเงินฝาก
สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม Web Site
เริ่มนับสถิติเมื่อ มิ.ย.54

invisible webstats for website